podatki na Cyprze

PODATKI OBROTOWE

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium Republiki Cypru podlega opodatkowaniu według jednej z najniższych stawek podstawowych podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej, w wysokości zaledwie 17,0%.

Dla porównania podstawowa stawka podatku VAT w krajach Unii Europejskiej mieści się w przedziale od 15% do 25%.

Ustawodawstwo cypryjskie przewiduje również stawkę preferencyjną w wysokości 0%, 5% oraz 8%.

Zwolniony z VAT jest natomiast wynajem nieruchomości, usługi finansowe, usługi medyczne, usługi pocztowe oraz usługi ubezpieczeniowe.

Autor |Wrzesień 9th, 2012||0 komentarzy|

PODATKI DOCHODOWE

Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych posiadających na terytorium Cypru status rezydenta wynosi 10%.

Spółka holdingowa zostanie uznana przez polskie organy podatkowe za rezydenta cypryjskiego wtedy gdy czynności zarządcze oraz kontrolne wykonują w imieniu powołanej spółki holdingowej rezydenci Cypru lub pełnomocnik będącym cypryjskim rezydentem. Już bowiem powołanie rady dyrektorów w której większość członków nie stanowią osoby posiadające status rezydenta cypryjskiego lub ustanowienie polskiego pełnomocnika, który podejmuje decyzje w imieniu zarządu cypryjskiej spółki holdingowej powoduje, iż spółka holdingowa może utracić status rezydenta, co z kolei będzie implikować:

Utrata statusu rezydenta spowoduje, iż w stosunku do spółki holdingowej powstanie na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy a tym samym jej dochody zostaną opodatkowane w Polsce na zasadach ogólnych. Powstanie z kolej zakładu zagranicznej spółki na terytorium Polski wywoła skutek w postaci przypisania temu zakładowi dochodów oraz opodatkowanie ich w Polsce na zasadach ogólnych.

Tym samym, rekomendujemy polskim podatnikom powoływanie spółek holdingowych na terytorium Cypru, w których większość składu rady dyrektorów stanowią podmioty (osoby fizyczne lub osoby prawne) nieposiadające polskiej rezydencji lub posiadające pełnomocnika, który nie jest polskim rezydentem. Warto w tym miejscu dodać, iż wspólnikiem spółki holdingowej posiadającej siedzibę na terytorium Republiki Cypru może być spółka kapitałowa posiadająca status rezydenta w takich terytoriach zamorskich jak Republika Vanuatu, Republika Malediwów lub Republika Seszeli.

Zmiany do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząposplitą Polską a Republiką Cypru:

a) obniżenie stawek podatku w odniesieniu do dywidend tj. z 10% do 0% lub 5%

Z dniem wejścia w życie postanowień protokołu zmieniającego umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązująca w kraju źródła (kraju z którego są wypłacane dywidendy) stawka podatku w wysokości 10% zostanie zastąpiona stawką podatku w wysokości 5% albo 0% w zależności od wielkości udziałów posiadanych przez spółkę/osobę fizyczną będącą nabywcą dywidendy.

b) obniżenie stawek [...]

Autor |Wrzesień 9th, 2012||0 komentarzy|

Podatki na Cyprze

Republika Cypru na tle innych państw przedstawia się jako kraj w którym przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania uzyskiwanych dochodów. Dotyczy to zarówno podatków dochodowych jak i podatków obrotowych.

 

 

Autor |Wrzesień 9th, 2012||0 komentarzy|